,ילאכימ המיס
.תיטסיפרתו תיטסירטמוטפוא
"רתוי בוט תוארל" רפסה תרבחמ

אשונב תורבחו םינוגריאל תואצרה
עגונה לכב םודיקו לועי ,הקוזחת
,הבישחה ,הייארה דוקפית לועיל
.ןורכזהו זוכירה

רפסה תשיכרל
"רתוי בוט תוארל"
ןאכ ץחל
סטייב תטישב םילפטמל סרוק
תטישב םילפטמ סרוק חתפי בורקב
.תיעבטה הייארה רופישל סטייב ר"ד
ילאכימ המיס תייחנהב סרוקה
הנש 30 הזמ תיטסיפרתו תיטסירטמוטפוא
"רתוי בוט תוארל" רפסה תרבחמו
ןמזה ךשמ םישדוח רפסמ להנתי סרוקה
עובשל תחא תועש שולש
לש םירחא םימוחתב םילפטמל םיאתמ
הדועת ידומיל המילשמה האופרה
:ןופלט המיסל רשקתהל םיטרפ תלבקל
03 7410032
סטייב תטישב םיכירדמל סרוק
,סטייב תטישב םיכירדמל סרוק
םיכירדמל הנקמ,תיעבטה הייארה רופישל סטייב תטישב םילפטמל סרוקה
הייארה ייוקילב לפטלו ןחבאל תלוכיו עדי
תיגולוכיספה תיגולויסיפה ,תיטפואה, תירוטומה המרב-םיגוסה לכמ
.תיתנוזתה המרבו
םירפסמ דירוהל,הייארה תורדרדה תא רוצעל איה תיפוסה הרטמה
.ללכב םהילע רתוולו םייפקשמב
.רבמבונ שדוחב ליחתי סרוקה
תוארל" רפסה תרבחמ .תיטסיפרתו תיטסירטמוטפוא ילאכימ המיס החנמ
"רתוי בוט
ביבא לת 7410032 ןופלטב המיסל תונפל המשרהו םיטרפל

.שפנהו ףוגה יאר םייניעה
ידכ תושעל רשפא המ בושו בוש ומצע תא לאוש וניא םיפקשמ ביכרמ הזיא
?םייפקשמב תולתהמ רטפיהל
הבשחמה זוכירו דוקימ לש תויעב רותפלו הייארה תא רפשל תושעל ןתינ המ
?ןורכזהו
?םיבשחמ לומ הדובעה לע לקהל ידכ תושעל ןתינ המ
תויעב דועו דועו ?תיגוריכ תוברעתהו םייניע תולחמ עונמל ידכ תושעל ןתינ המ
.הייארה תוכיא לע תורישי םיעיפשמו םייחב םירבטצמש םיחתמו סמועל תורושקה

רפסמ םישנאל תונקהל ,יתצובק וא יטרפ לופיט לש ךרדב ,העיצמ ילאכימ המיס
.הייארה תורדרדיה וענמיו םייחה לכל "הנתמ" ויהיש םיליגרת
,יטפואה ,ירוטומה טביההמ הייאר תויעבל הנועו תיטסילוה איה תילופיטה השיגה
?יגולויזיפהו יגולוכיספה
לכב םייניעל תועדומו הייארה ןומיא לש תורשפא םישנאל הנקמ סטייב תטיש
בשחמה ,היזיולטה לומ ,העונת יקקפב ,יאנפה תועשב ,הדובעה תועשב .םוקמ
.דועו


.ףייכב ךמצעב תאז השע איה הטישה

שארהמ םייניעהמ םיחתמ גיפהל ,רתוי בוט שיגרהל ,רתוי בוט תוארל לוכי התא
תיביטנרטלאה האופרהש המ לכ בולישב סטייב ר"ד תטישב לוגרת י"ע בגהמו
הנוכנ הנוזת ,יוסיע י"ע ,תיגולוכיספה ,תיגולוריונה ,תירוטומה המרב :ךל העיצמ
.דועו

תואנדסו םיישיא םילופיט
םיבשחמ ידבועל םייניעה תופייע תגפהל
היטמגיטסאו הייאר קחור ,הייאר רצוקל רופיש
םירגובמו םידלי לצא הייארה תורדרדה תריצע
תיתשרהו השדעה ןיעה ירירש לש תוינווינ תויעבל הנעמ
דוקימ תויעבו ןורכזהו זוכירה ,הבישחה רשוכ רופיש
הייארה תנגהל ןוזמ יפסותו הנוכנ הנוזת
תושבי םייניע עונמל

.םאתהב לוגרתה תמאתהו יוקילה יגוס רותיאל הייאר תוקידב תללוכ אנדסה
.(עגמ תושדעו םייפקשמל םג) םיסונמ םיטסירטמוטפוא י"ע יטסונגאיד ץועי
הייאר ינוקית ורבעש םישנאל םג הבוט .םיאליגה לכל המיאתמ אנדסה
.ןמז ךרואל הייארה תא רמשל ידכ רזיילב

.יאמ שדוחב חתפי הייארה רופישל סטייב תטישב םילפטמל הכרדה סרוק
. םייתעש לש םיעובש דח םישגפמ 24 ללוכ סרוקה
הייאר ייוקיל ןוחביאל הקיטפואב תודוסי,תיתרוסמה הטישל ףסונב ,ודמלת סרוקב
.םאתהב םייניע לוגרית ןתמו
,םייניעה תואירב לע הרימשל תויעבט תויפרת , הנוכנ הנוזתב תודוסי ודמלת ןכ ומכ
.שפנהו ףוגה
רתוי בוט תוארל-רפסה תרבחמ תיטסיפרתו תיטסירטמוטפוא ילאכימ המיס החנמ
7410032 ביבא-לת ןופלט
"רתוי בוט תוארל" רפסה תרבחמ ,תיטסירטמוטפוא ,ילאכימ המיס
(תינחור הנבהמ הייאר) "תיחצנ היווחכ םייחה" רפסהו
03-7410032 :לט