הילצרה ,תובוחר ,םילשורי :תבותכ

*3122:ןופלט

[ינורטקלא ראוד]

ינופלט םואיתב :להק תלבק תועש

 :רלמ ירוא ר"ד תודוא
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב האופרל רפסה תיב רגוב וניה רלמ ירוא ר"ד
ףנוסמה ,תובוחרב "ןלפק" יאופרה זכרמב םייניע-תאופרב החמתה רלמ ר"ד
תקלחמב ריכבה םיאפורה תווצ םע הנמנ םויכו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואל
.הז זכרמב םייניעה

םיליבומה םיזכרמה דחא ,הדנקב םייניעל "לבמיג" זכרמב םלתשה רלמ ר"ד
זכרמב לעה-תוחמתה תרגסמב .טקרטקהו רזיילה יחותינ םוחתב םלועב םימדקתמהו
םוחתב רתויב םימדקתמהו םיינכדעה עדיהו ןויסינה תא רלמ ר"ד שכר ,"לבמיג"
שומיש ,wavefront-ה תייגולונכט ,רזיילב (היצקרפר) תרובשתה יחותינ
ימדקה עטקמה םוחתב םיפסונ םיחותינו טקרטק יחותינ ,תויניע-ךות תושדעב
.ןיעב

יאקירמאה ןוגראבו םייניע-תאופרל תיאקירמאה הימדקאב רבח וניה רלמ ר"ד
תכרדהב קסוע אוה ,תיעוצקמה ותדובע תרגסמב .תרובשתו טקרטק יחותינל
םינקתהו םירזע חותיפב ,יאופר בושחמב ,רקחמב ,םיחמתמו האופרל םיטנדוטס
.הז םוחתב טנטפ לש ואיצממו ,םייחותינ

.השולשל באו יושנ ,ביבא-לתב ררוגתמ רלמ ר"ד

:רלמ ירוא ר"ד
אפורכ יכרד תליחתב דוע יתוא ךשמ םייניעה תאופרב הנידעה היגרוריכה םוחת"
חותינ עצבמ ינאשכ .תונמאלו הריציל יתבהא םע הפי בלתשמ אוהש ןוויכ
יחותינ .ודביא התוא הניקתה הייארל רוזחל ילפוטמל רשפאמ ינא ,טקרטק
.ןכל םדוק םהל היה אלש רבד ילפוטמל קינעהל םירשפאמ ,תאז תמועל ,תרובשת
םייפקשמב תולת אלל הרורבו הריהב ,הדח היארמ םינהנה ילפוטמב הפוצ ינאשכ
.בר ישיאו יעוצקמ קופיס יל קינעמ רבדה ,תושדעב וא

,לפוטמה יכרוצ תנבה ,תיעוצקמ תונמוימ ןיב םיאתמ בוליש יכ ןימאמ ינא
חתפמה תא םיווהמ ינשדחו םדקתמ רושכמו ינכדע עדי ,בר יעוצקמ ןויסינ
תובישח סחיימ ינא .תרובשתה יחותינ לש הז םוחתב תוניוצמ תואצות תגשהל
."חותינל לפוטמה לש ותמאתהב תויחותינ-םורטה תוקידבלו לפוטמה םע רשקל הבר


,םילשוריב "םייניע" יזכרמב ריכבה םיחתנמה תווצ םע הנמנ רלמ ר"ד
.הילצרהו תובוחר