עבש ראב :תבותכ

1-700-706-222 :ןופלט

[ינורטקלא ראוד]

ינופלט םואיתב :להק תלבק תועש

 רפלב בדנ ר"ד תודוא
החמתה .בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינואב האופרל רפסה תיב רגוב
םע הנמנ .הקורוס יאטיסרבינואה יאופרה זכרמב םייניע תאופרב
לגסה םע הנמנ ףסונבו ,םייניעה תקלחמב ריכבה םיאפורה תווצ
זכרמב םלתשה רפלב ר"ד .בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינואב ימדקאה
םלועב םימדקתמהו םיליבומה םיזכרמה דחא ,הדנקב םייניעל "לבמיג"
זכרמב לע-תוחמתה תרגסמב .טקרטקהו רזיילה יחותינ םוחתב
םימדקתמהו םיינכדעה עדיהו ןויסינה תא רפלב ר"ד שכר ,"לבמיג"
תייגולונכט ,רזיילב )תרובשת( היצקרפרה יחותינ םוחתב רתויב
יחותינ ,תויניע ךות תושדעב שומיש ,Intralasik-הו Wavefront-ה
ותדובע תרגסמב .ןיעב ימדקה עטקמה םוחתב םיפסונ םיחותינו טקרטק
.רקחמב םיחמתמו דועיסל ,האופרל םיטנדוטס תכרדהב קסוע תיעוצקמה


:רפלב בדנ ר"ד
יכרוצ תנבה ,תיעוצקמ תונמוימ ןיב םיאתמ בוליש יכ ןימאמ ינא"
ינכדע עדי ,בר יעוצקמ ןויסינ ,לופיטה גוס תמאתה ,לפוטמה
תוניוצמ תואצות תגשהל חתפמה תא םיווהמ ינשדחו םדקתמ רושכמו
הבר תובישח סחיימ ינא .הייארה ןוקיתל םילופיט לש הז םוחתב
לפוטמה לש ותמאתהב תויחותינ-םורטה תוקידבלו לפוטמה םע רשקל
יפ לעו ךילהתב רתויב בושח קלח הנה המאתהה תקידב .חותינל
םניא םידמעומהמ 30% -כ ,םיאתמ לפוטמה םא םיעבוק ונא היתואצות
תועצמאב עצובמ ינדפקה ןוניסה ךילהת .לופיטל םימיאתמ
."םישמתשמ ונא הב תינדפקהו תמדקתמה היגולונכטה

יאופרה זכרמב "םייניע" זכרמב ריכב חתנמ אוה רפלב בדנ ר"ד
.עבש ראבב "הקורוס"