ביבא-לת :תבותכ

*3122:ןופלט

[ינורטקלא ראוד]

ינופלט םואיתב :להק תלבק תועש

 :רמרק לארשי רוספורפ תודוא
רגוב ."םייניע" יאופרה זכרמב ריכבה תווצה םע הנמנ רמרק לארשי 'פורפ
ח"היבב םייניע תאופרב החמתה ,םילשורי "הסדה" האופרל ס"היב
.ריכב אפורכ דבוע אוה םש הוקת חתפב "ןוסניליב"
לת תטיסרבינואב האופרל ס"היב לש יגולומלטפואה ימדקאה גוחה לע הנמנ
.ינילק רבח 'פורפ וניהו ביבא
תינרק תולתשה ללוכ תינרק יחותינו תולחמב תוחמתה תת רבע רמרק 'פורפ
היפלדליפ Wills Wye Hospital - יאופרה זכרמב היצקרפר יחותינו
.ןוסניליב ח"היב לש תינרקה יליתשמ תווצ לע הנמנ זאמו ,ב"הרא
זכרמב םייפקשמ תרסהל רזייל יחותינב תובר םינש ךשמב קסע רמרק 'פורפ
."ן'זיו רק" ןוכמב יאופר להנמכ שמישו "לט ןיע" יאופרה
.םיצורמ םילפוטמ יפלאל םייפקשמ תרסהל רזיילב חותינ ללוכ ברה ונויסנ
הדוגאה לש תנגראמה הדעווב רבחכ שמשמו הז אשונב ינילק רקחמב קסע ןכ
.טקרטקו היצקרפר יחותינל תיאפוריאה

:רמרק לארשי רוספורפ
ידי לע ץראבו םלועב ושכרנש ברה עדיהו ןויסנה ,תיגולונכטה תומדקתהה"
אללו בר ןוחטבב תרפושמ היארל איבהל דימתמ רתוי םיעייסמ ,םיחתנמה
.םיבאכ
םינינועמל תוצלמה םסרפ יאקירמאה תופורתהו ןוזמה להנמ F.D.A-ה
.Lasik לופיט רובעל
.יגולונכטה דויצה תמר תא ןוחבלו הסונמ אפורב רוחבל שי 
.לופיטה ריחמ לע קר הטלחה ססבל יאדכ אל 
.תינדפק המאתה תקידב ינפל 6/6 תייאר ךל חיטבמש ימל ןימאהל ןיא 
.יאופרה זכרמה ךל קפסמש הכרדהה תרבוח תא בטיה אורקל שי 
.תואצותהמ דואמ םיצורמ םלועב םילפוטמה בור 

ןיוצמהמ רתוי ףא םירימחמ םינוירטירק לע םידיפקמ ונא "םייניע"ב ןאכ
F.D.A-ה י"ע
םימיאתמ םיאצמנ םידמעומהמ 75% קר ,םכחותמה רושכמה תובקעב םויה
."לופיטל

.ביבא לתב "םייניע" זכרמב יאופר להנמכ שמשמ רמרק 'פורפ